O Nas:


PREZENTACJA SPÓŁKI  – podstawowe informacje
STALBUD-KONSTRUKCJE Sp. z o.o.

1. Ogólna charakterystyka, informacja o prowadzonej działalności

STALBUD-Konstrukcje Sp. z o.o. jest niezależną spółką inżynierską świadczącą usługi w zakresie inwestycji budowlanych w sektorze prywatnym i publicznym, w sferze generalnego wykonawstwa obiektów budowlanych, w tym w szczególności inwestycji mieszkaniowych, budownictwa przemysłowego jak i obiektów handlowych. Realizujemy zadania  dla Deweloperów ale również dla klientów prywatnych. Oferuje kompleksową obsługę inżynieryjną przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych przede wszystkim w zakresie budownictwa kubaturowego i infrastruktury we wszystkich branżach. Prowadząc działalność w zakresie inżynierii i architektury oraz pokrewnego doradztwa technicznego STALBUD-Konstrukcje Sp. z o.o.  świadczy profesjonalne usługi w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania projektami inwestycyjnymi na wszystkich etapach, począwszy od wyszukiwania odpowiednich terenów, projektowania, prowadzenia procesu administracyjnego związanego z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, fazę projektowania wielobranżowego, wykonawstwo budowlane, a także zarządzanie.

Ostatnie lata były bardzo trudne i wymagające zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji finansowych wspierających działalność gospodarczą zwłaszcza w sektorze budownictwa. Z tego powodu potrzebna była restrukturyzacja organizacji i dostosowanie do obecnych wyzwań oraz potrzeb zgłaszanych przez rynek, zarówno od strony odbiorców (Klientów) jak również dostawców (Podwykonawców). Wykazując się dojrzałością, by odpowiedzialnie sprostać trudnym warunkom rynkowym, Spółka podjęła odpowiednie działania dostosowawcze. Grupa STALBUD rozpoczęła swoją działalność na krakowskim rynku budowalnym w  1999 roku. Do swoich pierwszych realizacji przystąpiła w 2000 roku. Od tego czasu nastąpił znaczny rozwój przedsiębiorstwa w zakresie którego zrealizowano szereg inwestycji o różnym przeznaczeniu i charakterystyce w zakresie Generalnego Wykonawstwa obiektów budowlanych – domów, osiedli mieszkaniowych, biurowców, centrów handlowych, hal przemysłowych, magazynów, budynków użyteczności publicznej. Po wielu latach istnienia Grupy STALBUD i zmianach w jej strukturze organizacyjnej podjęto decyzję o powołaniu nowej organizacji jednoczącej dotychczasowe doświadczenia pod nazwą STALBUD-KONSTRUKCJE Sp. z o.o. Stąd Spółka posiada bogate doświadczenie, potwierdzone licznymi referencjami, a nabytymi na wiele lat przed wejściem do portfela aktywów STALBUD-KONSTRUKCJE Sp. z o.o. Obecnie podstawowym celem STALBUD-KONSTRUKCJE Sp. z o.o. jest rozwój działalności w branży budowlanej w oparciu o doświadczony zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach, potencjał techniczny oraz organizacyjny. Rezultatem przyjętych kierunków rozwoju może być nie tylko utrzymanie, ale także wzrost wartości aktywów Spółki.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w branży budowlanej, Zarząd Spółki opracował i wdrożył program akwizycji i rozwoju, skupiając się na następujących obszarach:

Niewątpliwie efektem wdrożonej organizacji jest minimalizowanie średnich miesięcznych kosztów bezpośrednich (kosztów funkcjonowania biur, wynagrodzeń, kosztów stałych) i wysoka sprawność ekonomiczna układu. W ostatnim czasie pozyskano kolejne zlecenia w branży budownictwa mieszkaniowego, a Spółka oczekuje i jest przygotowana do przyjęcia zleceń, jak również ubiega się o prace przy realizacji kolejnych obiektów mieszkaniowych i usługowych.

            STALBUD-KONSTRUKCJE Sp. z o.o. na rynku budowlanym działa od czerwca 2014r , mimo to zyskała  zaufanie wielu liczących się w branży deweloperskiej Inwestorów. Jako nowa jednostka działamy prężnie, a dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze możemy w pełni oferować usługi z szeroko pojętego budownictwa. Nasz zespół stanowią ambitni i pracowici fachowcy głównie z wykształceniem w dziedzinie budownictwa.  Ich wiedza połączona z wieloletnią praktyką zapewnia wysoką jakość ofertowanych przez nas usług. Kadrę menedżerską Spółki stanowi grupa doświadczonych specjalistów, która ma szerokie kompetencje merytoryczne (uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie wykonawstwa jak i projektowania) z długoletnim doświadczeniem na wielu realizacjach w branży budowlanej, w tym również działających w strukturach korporacyjnych. Szczebel dyrektorski tworzą specjaliści – długoletni praktycy w swoich specjalnościach (technicznych, ekonomicznych i prawnych) gwarantujący merytoryczne wsparcie jak i możliwość takiego kierowania Spółką, które pozwala na przewidywanie ewentualnych zagrożeń i wykorzystywanie pojawiających się szans. Kierownicy kontraktów są osobami, które mają możliwość na co dzień pracować przy złożonych budowach, co zapewnia nabycie i posiadanie przez nich szerokiej wiedzy z zakresu realizowanych zadań. Samodzielni specjaliści: inżynierowie i ekonomiści gwarantują stabilność i kontynuację przyjętych standardów pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Cechuje nas terminowość i indywidualne podejście do każdej realizowanej przez nas inwestycji.

Spółka posiada własne specjalistyczne maszyny, środki do transportu materiałów budowlanych o wielorakiej ładowności  dzięki czemu staramy się być w pełni samodzielni. Dysponujemy również swoim sprzętem i urządzeniami technicznymi do prawidłowej realizacji naszych zadań.

Kilkanaście lat spędzonych  w tej branży pozwoliło zyskać wielu zadowolonych klientów  jak i wypracować dobrą opinię fachowego Wykonawcy. Staramy się wypracowywać  długofalowe relacje  z Inwestorami ale również jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi kontrahentami.

STALBUD-KONSTRUKCJE Sp. z o.o. ściśle współpracuje z wieloma podmiotami w branży, wzajemnie uzupełniając swoje kompetencje oraz ofertę, łączy je niejednokrotnie na wielu kontraktach unia personalna i wspólna odpowiedzialność. W oparciu o zawarte umowy Spółka ma możliwość korzystać z doświadczenia i potencjału uznanych na rynku krakowskim firm budowlanych.

            Spółka na przestrzeni całej historii tworzyła projekty i brała udział w realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu szeroko pojętego budownictwa obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, technicznych i infrastrukturalnych. W ramach Grupy STALBUD wykonano setki inwestycji o wartości od kilku do kilkudziesięciu milionów każda, przyjmując zasadę ukierunkowana na rozwój zorientowany na odczytywanie potrzeb rynku poprzez dywersyfikację działalności i unikanie dekoniunktury, pozyskiwanie coraz to nowych projektów i płynne wykorzystywanie swoich kompetencji.

Spółka aktywnie może realizować projekty dla:

W portfolio podmiotu działającego od 2014 r. pod marką: STALBUD-KONTRUCJE Sp. z o.o., znalazły się już takie inwestycje jak:

Budynki mieszkaniowe wielorodzinne:

Budynki usługowe:

Swoje dotychczasowe doświadczenia i zakończone sukcesem projekty można udokumentować posiadanymi referencjami, a dodatkowego prestiżu dodają marki inwestorów, którzy powierzyli Spółce swoje inwestycje.

Misją  STALBUD-KONSTRUKCJE Sp. z o.o. jest świadczenie szeroko pojętych  usług budowlanych, projektowych  w sposób jak najlepiej odpowiadający wymaganiom inwestora, kontrahentów z uwzględnieniem efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i rzeczowych pozostających w dyspozycji Spółki.